Travel packing checklist

Tôi vốn là đứa hay quên, lần nào đi chơi cũng quên nọ thiếu kia, mà toàn những thứ quan trọng nó mới đau chứ. Sau vài lần khóc bằng tiếng Mán, gào thét trong sự hối hận và tiếc tiền, tôi đã soạn hẳn một cái sớ dài 7749m để pack đồ cho yên tâm. Cái gì nhét vali yên vị rồi mới dám tick một dấu xanh, đảm bảo chỉ thừa không thiếu. Lâu lắm rồi không được đi chơi xa dài ngày, nhân tiện hồi trước cũng nhiều người hỏi xin tôi cái checklist pack đồ cho một chuyến đi xa, tôi sẽ soạn lại và post lên đây để bà con tham khảo.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑